Попередня версія сайту

Факультет доуніверситетської освіти

nuft prints

Відеогалерея

videogalery2

ПОСИЛАННЯ

president

mon

nauka

Контакти

Довідка

(044) 289-54-72
(044) 287-93-33

Приймальна комісія

(044) 289 - 64 - 00
(044) 287 - 96 - 36

Адреса

Україна, 01601, м. Київ-33,
вул. Володимирська 68
Переглянути карту проїзду

Електронна пошта

info@nuft.edu.ua

Підготовка фахівців за напрямом підготовки "Харчові технології та інженерія"

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ

0517 “ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ПЕРЕРОБКА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ”

за напрямом підготовки

6.051701 “Харчові технології та інженерія”

     Харчова промисловість України залишилася єдиною галуззю, яка в умовах економічної кризи не лише не знизила обсягів виробництва, але і продовжує їх активно нарощувати. Модернізація вітчизняних підприємств переробної і харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Можна бути переконаним, що наші вихованці неодмінно знайдуть престижну високооплачувану роботу. Працевлаштування і високий рівень заробітної платні випускників факультету зумовлюють щорічне зростання конкурсу при вступі до університету.

     Кафедра запрошує випускників середніх шкіл, коледжів, ліцеїв, гімназій, робітників підприємств, демобілізованих воїнів – всю соціально активну молодь, яка вже об'єктивно оцінила сучасну економічну ситуацію в країні і переконалася в незаперечному факті – серед усіх галузей народного господарства ритмічно працює практично лише харчова промисловість.

     Провідну роль тут відіграє виробництво різноманітних напоїв тощо. Тож випускники факультету повсякчас задовольняють попит населення в цій життєво необхідній продукції, висока якість якої, на відміну від закордонних аналогів, є запорукою нашого здоров'я.

     Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства була заснована у 1930 році. За роки свого існування кафедрою підготовлено понад 6000 інженерів-технологів та спеціалістів і магістрів бродильних виробництв, у тому числі для зарубіжних країн (Російської Федерації, Республіки Молдова, Туркменистану,  Китаю, Куби, Монголії, Угорщини, Бурунді та ін.). Випускники кафедри займають понад 70 % керівних посад на підприємствах бродильної промисловості України та країн СНД.

     Починаючи з 2005 року, кафедра проводить навчальний процес з фахових дисциплін за кредитно-модульною системою за денною і заочною формами навчання, викладає технологічні дисципліни для студентів механічних та економічних спеціальностей, а також консультує їх з дипломного проектування.

     Кафедра забезпечує також фахову підготовку бакалаврів і спеціалістів за заочною формою навчання у відокремлених структурах університету – заочному факультеті в м. Сімферополь та навчально-консультаційному центрі у м. Львів.

     Навчальний процес забезпечує викладацький склад загальною чисельністю 21 особа, із яких 5 докторів наук, 6 професорів, 13 кандидатів  наук, доцентів, 2 асистенти. Серед них два лауреати Державної Премії України в галузі науки і техніки, один академік і один член кореспондент.

     У спеціалізованих вчених радах захищено 15 докторських і понад 80 кандидатських дисертацій.

 

     Кафедра залишається провідною в Україні з підготовки фахівців зі спеціальності “Технології продуктів бродіння і виноробства”. Викладачами кафедри розроблені і затверджені у встановленому порядку навчальні плани підготовки, освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми, графіки навчального процесу, програми дисциплін та практик для всіх рівнів підготовки.

     Практичні навички студенти набувають під час практик на передових підприємствах галузі та в галузевих науково-дослідних інститутах.

    Загальний науковий напрям науково-дослідної роботи кафедри характеризується розробкою теоретичних основ ресурсоенергозберігаючих та безвідходних технологій харчового і технічного спирту, солоду, пива, вина, безалкогольних напоїв, концентратів та екстрактів лікувально-профілактичної дії,  експериментальними прикладними дослідженнями і впровадженням їх результатів у виробництво.

     На кафедрі діють чотири наукових школи. В галузі технології ректифікованого і технічного спирту (науковий керівник – доктор технічних наук, професор Шиян П.Л.). Робота проводиться в співдружності з Українським науково-дослідним інститутом спирту і біотехнології продовольчих продуктів (УкрНДІспиртбіопрод) і подана на конкурс для одержання Державної премії України в галузі науки і техніки.

     В галузі технології солоду та пива (науковий керівник – доктор технічних наук, професор Домарецький В.А.).

     В галузі технології безалкогольних і алкогольних напоїв (науковий керівник – доктор технічних наук, професор Прибильський В.Л.). Розроблені напої демонструвались на Міжнародних і Всеукраїнських виставках та були відзначені золотою, срібною та бронзовою медалями.

     В галузі технології вина (науковий керівник – доктор технічних наук, професор Домарецький В.А.).

     Разом з Аграрним інститутом (Франція) і УкрНДІспиртбіопродом проводяться дослідження по обезводненню спирту за допомогою молекулярних фільтрів. Спільно з Київським інститутом синтезу та Бориславським науково-дослідним інститутом “Синтез” розроблена технологія виробництва високоякісного розчинника - оцтовокислого ефіру з технічного спирту категорії “Б”.

     Щорічно співробітниками кафедри отримується 5 – 8 патентів та публікується біля 20 наукових статей. Результати наукових досліджень доповідаються на Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях.

     Для проведення навчального процесу та наукової роботи кафедра має три навчальні та дві наукові-дослідні лабораторії, оснащені обладнанням, що забезпечує необхідний рівень підготовки фахівців. Студенти і аспіранти користуються бібліотекою університету.

     Кафедри мають комп'ютерні класи та навчально-методичні кабінети оснащені сучасними комп’ютерами, відповідною оргтехнікою. Це дає можливість кафедрам забезпечити на належному рівні спеціальну комп’ютерну підготовку фахівців, які отримують знання з математичного моделювання технологічних об’єктів і систем з використанням персональних комп’ютерів, планування експерименту та оброблення експериментальних даних за допомогою ПК. На базі комп’ютерного класу студенти спеціальності вивчають дисципліни “Оптимізація технологічних процесів галузі”, “Математико-статистичні методи досліджень”, “Проектування підприємств галузі”,  використовуються стандартні пакети програм, Компас-графік, Auto CAD, Mathcad, TMaker.

     Враховуючи тенденцію підготовки фахівців широкого профілю, конкурентоспроможних у ринкових умовах, кафедра використовує передовий досвід вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти.

     Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» денної форми триває 4 роки, заочної форми навчання – 4,5 роки. Випускники технікумів і коледжів відповідного напряму підготовки можуть навчатися за скороченою формою навчання – 2,5 роки.

     При вступі на основі повної загальної середньої освіти до НУХТ для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем БАКАЛАВР майбутнім абітурієнтам необхідно одержати сертифікати з таких конкурсних предметів, як: українська мова та література, математика, фізика або хімія.

     Студенти ІІ і ІІІ курсів нашого університету (громадяни України), які бажають отримати другу вищу військову освіту, складають вступні іспити відповідно до вимог ВІТІ НТУУ „КПІ” та проходять протягом двох років (один раз на тиждень) повний курс військової підготовки офіцерів запасу.

     На кафедрі діють дві філії кафедр (Київський завод шампанських вин “Столичний”; Науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства “Магарач”, м. Ялта), навчально-науково-виробничий центр (Науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства “Магарач”, м. Ялта) та три базових підприємства.

     Кафедри підтримують тісні наукові зв'язки з багатьма зарубіжними науково-дослідними інститутами, вищими навчальними закладами, підприємствами галузі, в тому числі в напрямі професійної підготовки фахівців.

     Кращі студенти нашого кафедри щорічно виїздять за кордон з метою підвищення кваліфікації, обміну досвідом, а після повернення діляться зі своїми товаришами набутими знаннями. Наші випускники – бажані гості в студентській аудиторії, де дають практичні поради молоді. Від бакалавра до магістра, а потім до аспіранта й викладача – ось шлях, що його проходять деякі студенти кафедри. Кращі з кращих підвищують свою кваліфікацію в університетах та на підприємствах Франції, Німеччини, Болгарії.

     Змістовна навчально-методична робота, впровадження методів активного навчання, вдосконалення зв'язку навчального процесу і виробництва забезпечують високий рівень успішності студентів. Студенти-відмінники одержують стипендії імені ректора, ім. професора П.С. Циганкова, ім. професора І.А. Кухаренка, ім. професора П.В. Головіна.

     Усі спеціальності факультету атестовані за IV(найвищим) рівнем акредитації. З кожної спеціальної дисципліни теоретична підготовка здійснюється на основі фундаменталізації – наукової інтеграції спеціальних курсів з хімічними дисциплінами, математикою, фізикою, а також комп‘ютерною технікою.

     На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства викладання дисциплін здійснюється у формі: лекційних занять; практичних занять; лабораторних занять; ігрових (ситуаційних) занять; виконання курсових робіт і проектів; виконання дипломного проекту або роботи; технологічних практик на підприємствах галузі.

     Самостійна робота студентів пов’язана з підготовкою до всіх видів занять, виконанням індивідуальних завдань, розрахунково-графічних робіт, написання рефератів тощо.

     Контроль знань студентів здійснюється шляхом: перевірки письмових контрольних робіт (відповіді на питання лекційного курсу, розв’язування задач, вправ, виконання певних розрахунків тощо); тестування знань студентів з певного розділу (теми) або з окремих питань лекційного курсу; усного опитування; виконання і захисту лабораторних робіт; виступу на практичних заняттях з доповіддю (рефератом), участь в дискусії; перевірки індивідуальних завдань; перевірки домашніх завдань (задачі, вправи, окремі розрахунки); перевірки звітів з практики; захисту практики; перевірки і захисту певного розділу (розділів) курсового чи дипломного проектів (робіт) або графічної частики курсового чи дипломного проектів; захисту курсового чи дипломного проектів (робіт).

Виїзне засідання кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства на Київський пивоварний завод «Славутич» 

Можливість ознайомлення студентів із сучасним обладнанням на прогресивних підприємствах пивоварної галузі України

Можливість ознайомлення студентів із сучасним обладнанням на прогресивних підприємствах пивоварної галузі України Обладнання та устаткування лабораторій для визначення основних показників готової продукції
Обладнання та устаткування лабораторій для визначення основних показників готової продукції Проведення досліджень аспірантами кафедри у виробничих умовах
Участь у проведенні закритих дегустацій пива та безалкогольних напоїв Участь у проведенні закритих дегустацій пива та безалкогольних напоїв

 

     Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму „Харчові технології та інженерія” передбачена ґрунтовна і загально-інженерна підготовка. Нижче наведені дисципліни цього циклу підготовки і обсяги їх вивчення:

 

Дисципліна

години

Дисципліна

години

Вища математика

288

Аналітична хімія

180

Фізика

234

Фізична та колоїдна хімія

216

Загальна та неорганічна хімія

216

Біохімія

216

Органічна хімія

216

Технічна мікробіологія

144

Інформатика та інформаційні технології

234

 

 

 

     Особливістю підготовки фахівців за вказаним напрямом є те, що отримані вміння можуть бути використані практично у всіх галузях промисловості. В таблиці наведені основні дисципліни професійної та практичної підготовки:

 

Дисципліна

години

Дисципліна

години

Інженерна і комп’ютерна графіка

162

Основи екології

54

Безпека життєдіяльності

54

Загальні технології харчової промисловості

720

Електротехніка

72

Технологія оздоровчих харчових продуктів

90

Теплотехніка

72

Основи наукових досліджень

144

Процеси і апарати харчових виробництв

360

Основи охорони праці

54

Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю

108

Автоматизація виробничих процесів галузі

126

 

     Випускники кафедри, які завершили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з напряму 6.051701 “Харчові технології та інженерія” можуть продовжити навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста або магістра за спеціальністю: 7.05170106 (8.05170106) “ Технології продуктів бродіння і виноробства ”. Для цієї спеціальності існує три спеціалізації:

“ Технологія пива, солоду  і безалкогольних напоїв ”;

“ Технологія спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв ”;

“ Технологія вина ”.

 

 

     Цукор за своєю значимістю є стратегічною продукцією, важливою складовою для забезпечення національної продовольчої безпеки, а отже і економічної незалежності країни. Навіть на сьогоднішній день, незважаючи на дуже незначний експорт цукру з України, цукровий бізнес в ряді інших видів бізнесу (нафта, газ, кольорові метали, зерно і т. ін.) посідає 7 місце. Цукор є компонентом чи сировиною для багатьох галузей харчової промисловості: кондитерської, дріжджової, хлібобулочної, спиртової, безалкогольних напоїв, консервної та ін. Крім того, сучасна світова практика показує, що не менш актуальною є  проблеми випуску цукристих речовин та цукрозамінників з крохмалевмісної сировини та різних сільськогосподарських культур, які можуть замінювати цукор у ряді продуктів.

     Кафедра технології цукру і підготовки води за понад 110 років свого існування для потреб цукрової промисловості та інших галузей підготувала більш як 6100 інженерів-технологів. 

     Починаючи з 50-х років на кафедрі розпочалися наукові дослідження з технології крохмалю та крохмалепродуктів, які згодом переросли в окрему наукову школу. Враховуючи потребу крохмалепатокової галузі у фахівцях відповідної спеціалізації на кафедрі у 2001 році при підготовці спеціалістів розпочато поглиблене вивчення дисциплін з напряму “Технологія крохмалю та крохмалепродуктів”.

     Таким чином, відповідно до сучасних стандартів у вищій освіті на кафедрі технології цукру і підготовки води проводиться підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодшого спеціаліста (у технікумах університету), бакалавра, спеціаліста та магістра. Випускники технікумів, які навчалися за спорідненими спеціальностями можуть продовжити навчання за ОКР бакалавр, спеціалфіст і магіст в університеті за скороченим терміном навчання.

     На сьогоднішній день кафедра технології цукру і підготовки води є єдиною в Україні, яка готує фахівців з вищою освітою для роботи в цукровій та крохмалепатоковій галузях і для потреб інших напрямків харчової промисловості. Технологічні процеси отримання цукру, цукристих речовин та крохмалепродуктів є найскладнішими серед харчових технологій, тому рівень теоретичної та практичної підготовки випускників кафедри дозволяє їм за потреби без додаткових ускладнень перекваліфікуватися для роботи на інших харчових підприємствах.

     Випускники спеціальностей  “Технологія цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв” можуть займати не тільки керівні посади на цукрових та крохмалепатокових виробництвах, водних підприємствах (головний інженер, головний технолог, начальника зміни, начальника цеху, завідувача виробництвом, інженера з контролю якості харчових продуктів, тощо), але й наукових співробітників та викладачів освітніх закладів 2-3 рівня акредитації.

     Для підготовки кадрів вищої кваліфікації із спеціальності “Технологія цукру та полісахаридів”, при кафедрі діє аспірантура і докторантура, як очної так і заочної форми навчання, а в НУХТ працює Вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій за обраною спеціальністю.

Навчальна лабораторія

 

     Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму 6.051701 “Харчові технології та інженерія” із спеціальності 6.05170111 “Технології цукру та полісахаридів” передбачена ґрунтовна фундаментальна і загально-інженерна підготовка. Нижче наведені дисципліни цього циклу підготовки і обсяги їх вивчення

 

Дисципліна

Години

Дисципліна

Години

Вища математика

288

     Фізична та колоїдна хімія

216

Фізика

234

     Біохімія

216

Неорганічна хімія

216

     Технічна мікробіологія

144

Органічна хімія

216

     Інформатика

234

Аналітична хімія

180

 

 

 

     Велика увага нашої випускової кафедри приділяється формуванню циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння необхідні випускникам для успішної роботи в галузі харчової та переробної промисловості. В таблиці наведені основні дисципліни професійно-практичної підготовки.

 

Дисципліна

Години

Дисципліна

Години

Прикладна механіка

 

 

 

Теплотехніка

72

  Безпека життєдіяльності

54

Електротехніка

72

   Загальні технології харчової

   промисловості

720

Автоматизація виробничих процесів

126

   Метрологія, стандартизація,

   сертифікація і управління якістю

108

Інженерна та комп’ютерна графіка

162

   Основи охорони праці

54

Процеси та апарати харчових виробництв

360

  Основи екології

54

 

     Вивчається цикл дисциплін, специфічних для галузі. Ці дисципліни викладаються для спеціалізацій “Технології цукру, цукропродуктів та цукрозамінників”, “Технології крохмалю і крохмалепродуктів”.

 

 

Дисципліна

Години

Дисципліна

Години

Технологія цукропродуктів та цукрозамінників

108

   Технологія галузі

900

Технологія пектину та пектинопродуктів

72

   Мікробіологія галузі

72

Технологія крохмалю та крохмалепродуктів

162

 

 

 

     Кафедра має комп’ютерний центр, оснащений 24 сучасними комп’ютерами, відповідною оргтехнікою. Це дає можливість кафедрі забезпечити на належному рівні спеціальну комп’ютерну підготовку фахівців, які отримують знання з математичного моделювання технологічних об’єктів і систем з використанням персональних комп’ютерів, планування експерименту та оброблення експериментальних даних за допомогою ПК. На базі комп’ютерного класу студенти спеціальності вивчають дисципліни “Оптимізація технологічних процесів галузі”, “Математико-статистичні методи досліджень”, “Проектування підприємств галузі з основами САПР”,  використовуються стандартні пакети програм, Компас-графік, Auto CAD і Mathcad.

     Враховуючи тенденцію підготовки фахівців широкого профілю, конкурентоспроможних у ринкових умовах, кафедра використовує передовий досвід вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти: (Московський державний університет харчових виробництв, Московський університет прикладної біотехнології, Одеська національна академія харчових технологій тощо).

      Випускники нашого університету, які завершили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з напряму 6.051701 “Харчові технології та інженерія” можуть продовжити навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста або магістра за двома спеціальностями:

7.05170111 (8.05170111) “Технології цукру та полісахаридів”

7.05170110 (8.05170110)“Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”.

     Для спеціальності “Технології цукру та полісахаридів” існує  дві спеціалізації:

“Технології цукру, цукропродуктів та цукрозамінників”, “Технології крохмалю і крохмалепродуктів”.

Ukrainian (UA)

УВАГА

 Результати підсумкової атестації ФДО (2013 р.)


Опубліковано матеріали 79 Наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів

Частина 1

Частина 2

Частина 3

Частина 4

Архів новин

< Травень 2012 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Редакційно-видавничий центр НУХТ пропонує Вам замовити і придбати навчально-методичну та наукову літературу, створену викладачами університету